Proč jsme tady

Důvodem naší existence je šíření evangelia, výuka Bible a pomoc lidem při řešení duchovních otázek týkajících se jejich života a vztahu s Bohem; ať už formou nedělních bohoslužeb, středečních studií Bible, nebo formou individuálního duchovního poradenství a Biblické výuky.

Evangelium

Evangelium je zprávou o tom, co bylo hlavním smyslem života Ježíše Krista tady na zemi.

Ježíš Kristus přišel, aby zemřel za hříchy všech lidí, byl pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých.

Možná to zní jednoduše a stroze, ale když přečtete všech 66 knih Bible, Starý i Nový zákon, zjistíte, že vše směřuje právě k této události. K narození, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
To je evangelium – základ křesťanství.

1. Korintským 15:3 až 4

Vydal jsem zajisté vám nejpředněji, což jsem i vzal, že Kristus umřel za hříchy naše podlé písem, a že vstal z mrtvých třetího dne podlé písem.

Co je smyslem evangelia?

Proč Ježíš zemřel za všechny lidi? Proč se jeho život stal základem křesťanství?

Abychom mohli být spaseni a díky tomu měli vztah s Bohem a on s námi.

To, co nás odděluje od Boha, je náš hřích. Hřích, který nelze posuzovat lidským pohledem, vnímáním a hodnocením. Někdy vidíme sami sebe příliš kriticky, jindy naopak lépe, než jak nás vnímají ostatní. Ale jaká měřítka má Bůh, náš stvořitel?

Pro Boha je lidský hřích nepřijatelný a od Boha nás odděluje. Jediná věc, která umožňuje náš vztah s Bohem, je spasení. Spaseni můžeme být, pokud si uvědomíme naši hříšnost před Bohem a upřímně vyznáme svou víru v evangelium (Římanům 10:9).

Pokud se chcete o spasení dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit.